THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân

 

Theo mục 3.2

Theo mục 3.5

B2

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng; đề nghị bổ sung những trường hợp chưa đủ hồ sơ; ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; vào sổ theo dõi.

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

Giấy tiếp nhận

hồ sơ và hẹn trả kết quả

B3

Chuyển hồ sơ phòng Hành chính - Tổng hợp; tham mưu lãnh đạo Ban phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hành chính  Tổng hợp

½ ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B4

Lãnh đạo Ban phân công Công chức thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo ban

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

B5

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện các quy trình theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện (không đúng đối tượng, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) chuyển trả hồ sơ và thông báo cho đơn vị trình  hồ sơ biết.

- Trường hợp hồ sơ không phù hợp theo yêu cầu cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho đơn vị trình hồ sơ biết để bổ sung theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, công chức thụ lý hồ sơ báo cáo và trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Ban ký văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ đảm bảo theo quy định, thực hiện các quy trình xét khen thưởng theo quy định; dự thảo Tờ trình, Quyết định đề nghị khen thưởng, ký tắt văn bản, trình lãnh đạo Ban.

- Trường hợp hồ sơ quá hạn giải quyết, công chức thụ lý hồ sơ báo cáo và trình lãnh đạo phòng, lãnh đạo Ban ký văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại thời gian trả kết quả.

Công chức thụ lý hồ sơ

15 ngày

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

 

B6

Lãnh đạo Ban duyệt, xin ý kiến Giám đốc Sở Nội vụ; ký tắt vào dự thảo Quyết định khen thưởng; ký vào Phiếu theo dõi quá trình xử lý văn bản.

Lãnh đạo Ban;

Giám đốc Sở Nội vụ

01 ngày

 

01 ngày

Dự thảo Quyết định

B7

Hoàn thiện thủ tục trình Chủ tịch UBND Thành phố ký duyệt

Văn thư

Ban TĐKT

½ ngày

Dự thảo Quyết định

B8

Tiếp nhận Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng

Văn thư Văn phòng UBND

½ ngày

 

B9

Rà soát thể thức văn bản, thủ tục hồ sơ theo quy định; trình lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố duyệt, ký tắt vào dự thảo Quyết định khen thưởng

Cán bộ VP UBND TP (theo dõi Ban)

02 ngày

 

B10

Chủ tịch UBND Thành phố ký duyệt vào dự thảo Quyết định khen thưởng

Chủ tịch UBND Thành phố

02 ngày

Quyết định hành chính

B11

Văn phòng UBND Thành phố phát hành văn bản để trả kết quả Ban Thi đua - Khen thưởng.

Văn thư Văn phòng UBND Thành phố

½ ngày

Quyết định hành chính

B12

- Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo Quyết định đến đơn vị trình khen; - Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

- In bằng khen các tập thể, cá nhân được khen thưởng, chuyển Văn phòng UBND Thành phố đóng dấu.

Công chức thụ lý hồ sơ;

 

 

 

 

Văn thư Ban TĐKT

½ ngày

 

B13

Đóng dấu Bằng khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Văn thư Văn phòng UBND Thành phố

½ ngày

 

B14

Trả kết quả cho tổ chức, công dân

Bộ phận TN&TKQ của Ban TĐKT

Theo phiếu hẹn

Quyết định hành chính; hiện vật khen thưởng

B15

Thống kê và theo dõi:

Chuyên viên lưu trữ có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTCH

Chuyên viên lưu trữ

Giờ hành chính

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

B16

Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ để lưu theo quy định

Công chức thụ lý hồ sơ

Giờ hành chính

 

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

- Cách 2: Bộ phận Một cửa, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (địa chỉ: số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

- Cách 3: Qua hệ thống bưu chính gửi về Bộ phận Một cửa, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (địa chỉ: số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).
Thành phần số lượng hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại; 

- Biên bản xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ và hoàn thành các quy trình xét khen thưởng theo quy định
Đối tượng thực hiện Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính; hiện vật khen thưởng
Lệ phí
Phí Chưa quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng số  15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

-Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

- Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bõ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.