THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
Loại thủ tục Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. (Yêu cầu: Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có văn bản về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ban Tôn giáo thành phố.)

Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Giờ hành chính

- Quy định trên mục Thành phần hồ sơ.

B2

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, trả cho công dân Giấy xác nhận đã tiếp nhận thông báo, trình Lãnh đạo Ban.

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

- Mẫu số 01;

- Mẫu số 02;

- Mẫu số 03;

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ;

- Giấy xác nhận đã tiếp nhận thông báo.

B3

Chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo Ban.

Bộ phận TN&TKQ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ.

B4

Phân công thụ lý hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ.

Lãnh đạo Ban

Sau khi nhận được hồ sơ

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ.

B5

Phân công cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ

Sau khi nhận hồ sơ

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ.

B6

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, gửi tới Bộ phận TN&TKQ;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì lập thông báo không đủ điều kiện và gửi trả hồ sơ tới Bộ phận TN&TKQ để trả công dân;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì:

+ Nếu hồ sơ không có tính chất vụ việc phức tạp, báo cáo lãnh đạo phòng và thực hiện xử lý hồ sơ theo phân công nhiệm vụ.

+ Nếu hồ sơ có tính chất vụ việc phức tạp, xin ý kiến lãnh đạo phòng và gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan, tổng hợp ý kiến và thẩm định các nội dung. Sau đó dự thảo văn bản trả lời, báo cáo lãnh đạo phòng để trình lãnh đạo Ban

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Sau khi nhận được sự phân công

 

- Mẫu số 02;

- Mẫu số 03;

- Mẫu số 05;

- Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan;

- Dự thảo văn bản trả lời.

B7

Xem xét, duyệt và ký nháy dự thảo văn bản.

Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ

Sau khi nhận được dự thảo

- Mẫu số 05;

- Dự thảo văn bản trả lời.

B8

Xem xét, ký duyệt dự thảo văn bản.

Lãnh đạo Ban

Sau khi nhận được dự thảo

- Mẫu số 05;

- Văn bản  trả lời.

B9

Hoàn thiện hồ sơ, chuyển kết quả về Bộ phận TN&TKQ.

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Sau khi nhận được văn bản trả lời

- Mẫu số 05;

- Văn bản trả lời.

B10

Trả kết quả; Lưu hồ sơ.

(Trường hợp khi đối chiếu với hồ sơ nộp trực truyến, nếu hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ, không trùng khớp với nội dung khai báo thì Bộ phận TN&TKQ tạm dừng trả kết quả và thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết theo đúng quy trình).

Bộ phận TN&TKQ;

Phòng Nghiệp vụ

Giờ hành chính

- Mẫu số 06.

 
Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội; địa chỉ: số 15 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội.

- Cách 2: Địa chỉ tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội, số 15 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: 024.37350071

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội hoặc qua Dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Văn bản thông báo (theo mẫu B23);

2. Tài liệu khác kèm theo (nếu có) 

Thời hạn giải quyết Ngay sau khi Ban Tôn giáo Thành phố nhận được văn bản thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản trả lời
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/1/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quyết định 3831/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của thành phố Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.