THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
Loại thủ tục Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo
Mức độ Mức 3
Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Tổ chức tôn giáo/ Tổ chức tôn giáo trực thuộc nộp hồ sơ theo quy định. (Yêu cầu: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động).

Tổ chức tôn giáo/ Tổ chức tôn giáo trực thuộc

Giờ hành chính

- Quy định trên mục Thành phần hồ sơ

B2

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận;

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, ghi Giấy xác nhận đã tiếp nhận thông báo.

Bộ phận TN&TKQ

Giờ hành chính

- Mẫu số 01;

- Mẫu số 02;

- Mẫu số 03;

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ;

- Giấy xác nhận đã tiếp nhận thông báo.

B3

Chuyển hồ sơ tới Lãnh đạo UBND cấp xã.

Bộ phận TN&TKQ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ.

B4

Phân công cho công chức chuyên môn thụ lý.

Lãnh đạo UBND cấp xã

Sau khi nhận được hồ sơ

- Mẫu số 05;

- Phiếu xử lý hồ sơ.

B5

Thụ lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện thì yêu cầu bổ sung hồ sơ, gửi tới Bộ phận TN&TKQ để thông báo cho công dân;

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì lập thông báo không đủ điều kiện và gửi trả hồ sơ tới Bộ phận TN&TKQ để trả công dân;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì:

+ Nếu hồ sơ không có tính chất vụ việc phức tạp, báo cáo Lãnh đạo UBND cấp xã và thực hiện xử lý hồ sơ theo phân công nhiệm vụ.

+ Nếu hồ sơ có tính chất vụ việc phức tạp, xin ý kiến lãnh đạo UBND cấp xã và gửi văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan, tổng hợp ý kiến và thẩm định các nội dung. Dự thảo văn bản trả lời, ký nháy và trình lãnh đạo UBND cấp xã.

Công chức  thụ lý hồ sơ

Sau khi nhận được sự phân công

 

- Mẫu số 02;

- Mẫu số 03;

- Mẫu số 05;

- Văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan;

- Dự thảo văn bản trả lời.

B6

Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời.

Lãnh đạo UBND cấp xã

Sau khi nhận được dự thảo

- Mẫu số 05;

- Văn bản trả lời

B7

Tiếp nhận kết quả, hoàn thiện hồ sơ, chuyển kết quả về Bộ phận TN&TKQ.

Công chức thụ lý hồ sơ

Sau khi có văn bản trả lời

- Mẫu số 05;

- Văn bản trả lời

B8

Trả kết quả; Lưu hồ sơ.

(Trường hợp khi đối chiếu với hồ sơ nộp trực truyến, nếu hồ sơ không hợp pháp, hợp lệ, không trùng khớp với nội dung khai báo thì Bộ phận TN&TKQ cấp xã tạm dừng trả kết quả và thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết theo đúng quy trình).

Bộ phận TN&TKQ;

Công chức thụ lý hồ sơ

Giờ hành chính

- Mẫu số 06.

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Cách 2: Địa chỉ tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp xã.

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Văn bản thông báo (theo mẫu B30);

2. Tài liệu khác kèm theo (nếu có).

Thời hạn giải quyết Ngay sau khi UBND cấp xã nhận được hồ sơ thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các cá nhân, tổ chức liên quan.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, Phường giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản trả lời
Lệ phí
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/1/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

- Quyết định 3831/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của thành phố Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.