lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Hiệp y khen thưởng
Loại thủ tục Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Mức độ Mức 2
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận văn bản đề nghị Hiệp y của Ban TĐKT Trung ương.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban TĐKT Thành phố xử lý văn bản (trình lãnh đạo Ban; chuyển cán bộ thụ lý hồ sơ tham mưu thực hiện).

+ Đối với hồ sơ đã có bản xác nhận của chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiến hành làm thủ tục hiệp y, trình lãnh đạo Thành phố ký văn bản trả lời.

+ Đối với hồ sơ chưa có bản xác nhận của chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú. Tiến hành làm văn bản đề nghị địa phương có ý kiến trả lời; làm thủ tục hiệp y, trình lãnh đạo Thành phố ký văn bản trả lời.

- Trả kết quả về Ban TĐKT Trung ương theo qui định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng hoặc qua đường công văn
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Công văn đề nghị hiệp y của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Báo cáo tóm tắt thành tích; xác nhận của chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở hoặc nơi cá nhân cư trú (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
Thời hạn giải quyết

10  ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Ban Thi đua - Khen thưởng; 04 ngày.

- Tại UBND Thành phố: 06 ngày.
Đối tượng thực hiện - Tổ chức                                                                   
Cơ quan thực hiện Cấp Thành phố giải quyết
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản hiệp y
Lệ phí Không
Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
  •  Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.
  • Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
  • Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.
  • Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.