lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Phục vụ sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
2 Quỹ tự giải thể cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
3 Tặng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
4 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
5 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
6 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
7 Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
8 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
9 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của UBND cấp xã Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết
10 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
11 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
16 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
17 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết
20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết