lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Khen thưởng Cờ Thi đua Chính phủ. Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
2 Khen thưởng danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" tiêu biểu Thành phố 2 Cấp Thành phố giải quyết
3 Khen thưởng Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
4 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong thành phố; quận, huyện, thị xã. Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
5 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Mức 2 Cấp Huyện giải quyết
6 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố về thành tích đột xuất 2 Cấp Thành phố giải quyết
7 Tặng Cờ Thi đua Thành phố, Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố theo chuyên đề thi đua 2 Cấp Thành phố giải quyết
8 Tặng Cờ thi đua Thành phố, Bằng khen UBND Thành phố, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thành tích cuối năm công tác Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
9 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 Cấp Huyện giải quyết
10 Tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Thành phố Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
11 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến 2 Cấp Huyện giải quyết
12 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 2 Cấp Huyện giải quyết
13 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 2 Cấp Huyện giải quyết
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 2 Cấp Huyện giải quyết
15 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 2 Cấp Huyện giải quyết
16 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 2 Cấp Xã, Phường giải quyết
17 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 2 Cấp Xã, Phường giải quyết
18 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Cấp Xã, Phường giải quyết
19 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2 Cấp Huyện giải quyết
20 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết