lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
2 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
3 Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
4 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
5 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
6 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
7 Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
8 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
9 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp Thành phố Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
10 Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
11 Thành lập hội Mức 3 Cấp Huyện giải quyết
12 Thành lập Hội cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
13 Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
14 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
15 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
16 Thi nâng ngạch công chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
17 Thi tuyển viên chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết
18 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 và Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
19 Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Mức 3 Cấp Thành phố giải quyết
20 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Mức 3 Cấp Xã, Phường giải quyết