lĩnh vực tôn giáo

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức 2 Cấp Thành phố giải quyết