văn thư - lưu trữ

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Ngày đăng 25/01/2018 | 9:15 AM  | View count: 6557

Ngày 22/1, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 408/QĐ-UBND phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội với các nội dung sau: Danh mục vị trí việc làm; Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Dự kiến số lượng người làm việc và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của từng vị trí việc làm, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng... đối với viên chức và người lao động của đơn vị hàng năm. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tối thiểu tương ứng. Bố trí biên chế phù hợp với từng vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.