TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL
Ngày đăng 10/09/2019 | 8:55 PM  | View count: 800

Ngày 10/9/2019, Sở Nội vụ có văn bản số 2141/SNV-VP về việc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL

Theo đó,  Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới ban hành; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2019; chủ động nắm bắt tinh hình thực tiễn việc thực hiện pháp luật, các vấn đề nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực, có diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội.
  2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thường xuyên cập nhật nghiên cứu các văn bản mới được Quốc hội ban hành, đặc biệt những văn vản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.
  3. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội trên trang web (http://timhieudichvucong.hanoi.gov.vn).