TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 08/09/2019 | 9:08 PM  | View count: 935

07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm các văn bản sau:

STT

Tên Luật

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

1

Luật Quản lý thuế 2019

38/2019/QH14

13/6/2019

01/7/2020

2

Luật Đầu tư công 2019

39/2019/QH14

13/6/2019

01/01/2020

3

Luật Kiến trúc 2019

40/2019/QH14

13/6/2019

01/7/2020

4

Luật Thi hành án hình sự 2019

41/2019/QH14

14/6/2019

01/01/2020

5

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

42/2019/QH14

14/6/2019

01/11/2019

6

Luật Giáo dục 2019

43/2019/QH14

14/6/2019

01/7/2020

7

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019

44/2019/QH14

14/6/2019

01/01/2020