TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

10 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
Ngày đăng 01/09/2019 | 9:12 PM  | View count: 858

Ngày 14/6/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, 10 Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, bao gồm:

1)  Nghị quyết  gia nhập  Công ước số 98  của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;

2)  Nghị quyết  về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

3) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017;

4)  Nghị quyết  bổ sung một điều vào  Nghị quyết 81/2014/QH13  ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ;

5) Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV;

6) Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;
7) Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020;

8) Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”;

9) Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

10)  Nghị quyết  kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.