TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 23/02/2021 | 7:59 PM  | View count: 4692

việc phát động động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Kế hoạch, nội dung thi đua gồm: thi đua làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử, từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử, nhất là những ngày trước, trong và sau ngày bàu cử. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử; Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu; tổ chức nơi bỏ phiếu trang trọng, tạo được không khí ngày hội của toàn dân; Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; đăng ký và thực hiện các công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối tượng thi đua là các tập thể: Sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; các đơn vị trực thuộc Thành phố; các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn; cơ quan thông tin, truyền thông của Thành phố và cá nhân thuộc các tập thể nêu trên.

Thời gian thi đua: từ ngày 25/02/2021 đến 25/5/2021.

Quy trình khen thưởng cấp Thành phố cụ thể như sau: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trình UBND Thành phố khen thưởng qua Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực). Sở Nội vụ tổng hợp lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan, xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố, trình UBND Thành phố khen thưởng.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngay 31/7/2017 của Chính phủ.

Hồ sơ đề nghị  khen thưởng gửi về Sở Nội vụ Hà Nội (cơ quan Thường trực Hội đồng Bầu cử Thành phố) trước ngày 30/5/2021.