TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ngày đăng 22/08/2023 | 7:44 AM  | View count: 227

Ngày 19/7/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Văn bản số 05-CV/HĐ về việc thông tin, tuyên truyền dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Nội dung chi tiết xem tại văn bản đính kèm dưới đây

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16/02/2023