TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nội dung cơ bảnThông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:18 PM  | View count: 99
Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức...

Nội dung cơ bản Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:15 PM  | View count: 130
Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn...

Nội dung cơ bản Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:12 PM  | View count: 146
Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt...

Nội dung cơ bản Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:08 PM  | View count: 137
Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TTBNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy...

Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/3/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Ngày đăng 28/04/2023 | 11:37 AM  | View count: 131
Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/3/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 28/04/2023 | 11:15 AM  | View count: 138
Ngày 10/11/2022, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (443/455/498 đại biểu, chiếm 97,36% số đại biểu có mặt và 88,96% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật...

Nội dung cơ bản Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 24/04/2023 | 09:46 PM  | View count: 140
Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức...

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023

Ngày đăng 25/03/2023 | 07:48 AM  | View count: 378
Sáng ngày 22/3/2023 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên...

Nội dung cơ bản Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 20/03/2023 | 09:50 PM  | View count: 93
Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày đăng 14/03/2023 | 10:14 AM  | View count: 2709
Ngày 02/3/2023, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên...