quy định chung

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng

Ngày đăng 24/06/2024 | 09:51 AM  | View count: 430
Ngày 19/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Chính quyền địa phương;...

Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VTLT; Chính quyền địa phương; CCVC; TCHC, ĐVSN, SN công lập; Tổ chức PCP; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách TNXP

Ngày đăng 25/04/2022 | 03:31 PM  | View count: 543
Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - lưu trữ; Chính quyền địa phương; Công chức viên chức; Tổ chức...

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 28/01/2022 | 03:12 PM  | View count: 412
Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/01/2022 | 03:20 PM  | View count: 397
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Quyết định 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 công bố danh mục TTHC lĩnh vực Chính quyền địa phương; CCVC; Tổ chức hành chính, ĐVSN; Tổ chức PCP; QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với TNXP thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ

Ngày đăng 30/05/2021 | 08:09 AM  | View count: 396
Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; CCVC; Tổ chức hành chính, ĐVSN; Tổ chức phi chính phủ; QLNN về quỹ xã hội,...

Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Ngày đăng 30/10/2019 | 03:57 PM  | View count: 332
Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội