quy định chung

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa iên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/05/2016 | 01:51 PM  | View count: 4728
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...

Cán bộ đầu mối kiểm soát về TTHC

Ngày đăng 13/09/2014 | 12:00 AM  | View count: 1606
Danh sách Cán bộ kiểm soát về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết về lĩnh vực Nội vụ:   Văn phòng Sở:       Đồng...

Cán bộ đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC

Ngày đăng 13/09/2011 | 12:00 AM  | View count: 1960
Danh sách Cán bộ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Huyện, xã về lĩnh vực nội vụ. Văn phòng Sở: Bùi...