quy định chung

Quyết định số 3381/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố công bố danh mục TTHC lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/12/2018 | 2:04 PM  | View count: 1415