quy định chung

Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 30/10/2019 | 3:57 PM  | View count: 324

Quyết định số 5819/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Quyết định số 5819/QĐ-UBND