TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2019
Ngày đăng 26/04/2019 | 4:04 PM  | View count: 4830

Ngày 25/4/2019, Sở Nội vụ tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên đối với lãnh đạo phụ trách và công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh niên và triển khai các văn bản của Chính phủ về công tác thanh niên: Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam gi đoạn II (2017 - 2020) và Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ.

Đại diện vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh niên

Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe  đại diện Phòng Tổ chức Phi chính phủ và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, theo đó cần tập trung một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 23/6/2016 của thành phố Hà Nội thực hiện giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chỉ tiêu và danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020....

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phát triển thanh niên; Hướng dẫn thực hiện các chế đô, chính sách đối với thanh niên xung phong và Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, đề án cụ thể theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố nhằm hoàn thiện báo cáo về thanh niên phục vụ công tác sơ kết, đánh giá cuối năm 2019 và tổng kết vào năm 2020.