TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Thành lập Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/08/2023 | 3:38 PM  | View count: 379

Ngày 30/6/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3423/Đ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lện được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

 Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2023. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Trưởng ban Ban Vận động thành lập Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Đột quỵ thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định