thanh tra

Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 2021
Ngày đăng 26/01/2021 | 10:59 AM  | View count: 3831

Ngày 25/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2021.

Theo Quyết định, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội gồm 15 thành viên do bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn thường trực; Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn Kiểm tra công vụ có nhiệm vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra công vụ nêu tại Kế hoạch số 07/KII-UBND ngày 12/01/2021 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2021 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được UBND Thành phố giao.

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày ban hành Quyết định này đến hết ngày 31/12/2021.

Nhiệm vụ cụ thể của Phó Trưởng đoàn, thành viên do Trưởng đoàn phân công. Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung chuyên đề kiểm tra công vụ, Đoàn Kiểm tra công vụ có thể mời công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở, ban, ngành Thành phố; mời chuyên gia theo lĩnh vực (khi cần thiết) tham gia hoạt động của Đoàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra công vụ được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ để phục vụ hoạt động kiểm tra.

Kinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ thực hiện theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND Thành phố. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Thanh tra Thành phố bố trí kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ theo quy định hiện hành.