thi đua khen thưởng

Kế hoạch Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Ngày đăng 25/02/2020 | 4:42 PM  | View count: 1168

Ngày 21/02/2020, Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTĐ về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng; đồng thời trang bị kiến thức và nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trên địa bàn Thành phố thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện trên tất các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố.

Nội dung tập huấn gồm: Triển khai một số quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng: Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội…

Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tham mưu triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị: Tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức Hội nghị (Đại hội) điển hình tiên tiến ở cơ sở; chia hoạt động cụm, khối thi đua tại các đơn vị (theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố), và một số nội dung sửa đổi hướng dẫn bình xét thi đua, cụm thi đua thuộc Thành phố.

Thời gian: Tổ chức trong 01 ngày, dự kiến vào ngày 27/3/2020 (thứ Sáu).

Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Bắc Từ Liêm, phố Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Kế hoạch 01/KH-BTĐ