thi đua khen thưởng

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020
Ngày đăng 06/06/2020 | 8:43 PM  | View count: 1453

Ngày 05/6/2020, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 251/BTĐ-NV2 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020.

Theo đó, thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Hội nghị ĐHTT các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 và khen thưởng cấp nhà nước năm 2020; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 17/12/2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố về việc triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (ĐHTT, NTVT) năm 2020;

Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố; các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc Thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến các cấp:

Cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn): Đối với đơn vị chưa tổ chức Hội nghị, không tổ chức Hội nghị, tiến hành đánh giá kết quả bằng văn bản và gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các quận, huyện, thị xã trước 30/6/2020 để tổng hợp chung, báo cáo Thành phố.

Cấp trên cơ sở (Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các quận, huyện, thị xã và đơn vị thuộc Thành phố): Căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước 20/8/2020; Đối với đơn vị do không có điều kiện tổ chức Hội nghị, có văn bản báo cáo UBND Thành phố và gửi báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2020 bằng văn bản về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất trước ngày 01/9/2020.

Về tổng kết Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT năm 2020: Cuộc thi năm 2020 đã được các đơn vị thuộc Thành phố tích cực triển khai, thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đạt kết quả khá tốt. Tính đến 30/5/2020, các đơn vị đã gửi bài dự thi cấp Thành phố với tổng số 977 bài viết (bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019), một số đơn vị có kết quả tích cực như: quận Thanh Xuân, quận cầu Giấy, huyện Chương Mỹ, huyện Mỹ Đức, huyện Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Thành Đoàn, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội...Tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị đến nay chưa gửi bài dự thi, chưa đề xuất khen ĐHTT, NTVT năm 2020.

Theo Kế hoạch, Cuộc thi năm 2020 kết thúc vào ngày 11/6/2020; để công tác tổng kết Cuộc thi của Thành phố đạt kết quả tốt, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành; đoàn thể; các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Đối với các đơn vị chưa có bài dự thi, khẩn trương có giải pháp, biện pháp cụ thể đẩy mạnh Cuộc thi, hoàn thành công tác thu, chấm bài, xét tặng giải Cuộc thi của đơn vị và gửi bài viết, giới thiệu gương ĐHTT, NTVT cho Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố trước 20/6/2020 (Qua Ban TĐKT Thành phố) đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ quy định. Báo cáo đánh giá, tổng kết Cuộc thi và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) trước ngày 10/7/2020.

Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi gắn với Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm hoặc gắn với Hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020 của đơn vị, hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

*Lưu ý: Kết quả Cuộc thi của đơn vị sẽ được tổng hợp, chấm điểm bình xét thi đua khen thưởng tổng kết công tác năm 2020 (theo Hướng dẫn số 04/HD- HĐTĐKT ngày 22/5/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố).