THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến
Ngày đăng 01/06/2024 | 10:31 PM  | View count: 119

Ngày 30/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; biên tập, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Đối tượng áp dụng Quy chế này bao gồm:  Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố và các tổ chức có liên quan; Cơ quan báo chí, tập thể, cá nhân tham gia phát hiện, tuyên truyền và dự cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; biên tập và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao các cơ quan, đơn vị thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp nhận thông tin về điển hình tiên tiến từ các tổ chức, công dân; tổng hợp, thẩm định thành tích khen thưởng theo thẩm quyền; định kỳ hằng tháng lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng; xây dựng kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng các điển hình tiên tiến thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tuyên truyền điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin truyền thông của cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tiêu chuẩn khen thưởng thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến:

Đối với cơ quan báo chí: Có 10 tin, bài trở lên tuyên truyền về phong trào thi đua, điển hình tiên tiến của thành phố Hà Nội, trong đó phát hiện và phối hợp các cơ quan, đơn vị hoặc với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) giới thiệu và được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng ít nhất 01 điển hình tiên tiến; cơ quan báo chí thuộc thành phố Hà Nội phải có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. 
 
Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố: Có ban hành kế hoạch triển khai công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng và tổ chức tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến kịp thời; có xây dựng tiêu chuẩn về điển hình tiên tiến phù hợp từng lĩnh vực. Hằng tháng có ít nhất 01 tin, bài tuyên truyền về điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông của đơn vị; phát hiện và đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng từ 10 điển hình tiên tiến trở lên; đối với các quận, huyện, thị xã từ 20 điển hình tiên tiến trở lên. 
 
Đối với cá nhân: Phóng viên, biên tập viên: có 05 tin, bài viết về điển hình tiên tiến, phát hiện và được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng ít nhất 01 điển hình tiên tiến; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân phát hiện, giới thiệu các cấp tuyên truyền và được Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng ít nhất 02 điển hình tiên tiến.
 

Tiêu chuẩn khen thưởng thành tích tham gia Cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt:

Cơ quan báo chí có từ 05 tác phẩm trở lên được chọn vào vòng chung khảo, trong đó có 01 tác phẩm đoạt giải Ba trở lên hoặc có 03 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố có xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi; có 10 bài dự thi trở lên đối với các cơ quan, đơn vị; 20 bài dự thi trở lên đối với các quận, huyện, thị xã, trong đó có ít nhất 03 bài dự thi được chọn vào vòng chung khảo hoặc có 01 bài dự thi đoạt giải Ba trở lên. 
Tập thể thuộc cơ quan, đơn vị có xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi; có 05 bài dự thi trở lên, trong đó có ít nhất 01 bài dự thi đoạt giải Khuyến khích trở lên. 
Cá nhân có ít nhất 03 bài dự thi cấp Thành phố, trong đó có ít nhất 01 bài dự thi đoạt giải Khuyến khích trở lên. 
 
Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố) là cơ quan Thường trực công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời cũng là cơ quan chủ trì, phối hợp với đơn vị xuất bản tổ chức thực hiện các quy trình xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.
 
Hằng năm, Thành phố tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi năm trước và phát động cuộc thi cho năm tiếp theo vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6) hằng năm.