thông báo

Thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ngày đăng 28/03/2018 | 04:17 PM  | View count: 1944
Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ - UBND ngày 29/11/2017 cùa UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên...

Sở Nội vụ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:21 AM  | View count: 3291
Ngày 13/9/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2326/SNV-VP về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Kiện toàn Bộ phận tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/02/2017 | 03:13 PM  | View count: 3644
Ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 1581/QĐ-SNV về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.