TIN TỨC MỚI

Thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
Ngày đăng 28/03/2018 | 4:17 PM  | View count: 4345

Thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ - UBND ngày 29/11/2017 cùa UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, cụ thể như sau:

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố là đầu mối tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Địa chỉ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức: số 12 phố Lê Lai, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại đường dây nóng: 0243.934.6034.

Địa chỉ thư điện tử: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn