TIN TỨC MỚI

Chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC; CBCC xã, phường, thị trấn năm 2020
Ngày đăng 23/02/2020 | 10:44  | View count: 799

Ngày 20/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo Quyết định, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cụ thể như sau:

Khối sở, cơ quan tương đương sở và các ĐVSN thuộc UBND Thành phố: Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên: 1.040 (lớp); tổng số học viên: 43.238 (lượt người), trong đó:

Bồi dưỡng trong nước: Bồi dưỡng Quản lý nhà nước: 6 (lớp); 580 (lượt người), Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp: 17 (lớp); 716 (lượt người); Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý: 22 (lớp), 1.827 (lượt người); Bồi dưỡng Tin học: 1 lớp, 20 (lượt người); Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm: 988 (lớp); 39907 (lượt người).

Bồi dưỡng ở nước ngoài: 6 lớp; 188 (lượt người)

Đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, đề án, dự án: 1.865 (lớp); tổng số học viên: 71.517 (lượt người), trong đó:

Đào tạo; Bồi dưỡng trong nước: Bồi dưỡng Tin học: 325 lớp; 9.594 (lượt người); Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm: 1.539 (lớp); 61.913 (lượt người)

Bồi dưỡng ở nước ngoài: 01 lớp; 10 (lượt người).

Khối UBND quận, huyện, thị xã:

Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên: 920 (lớp); tổng số học viên: 133.144 (lượt người), trong đó: Bồi dưỡng Quản lý nhà nước: 6 (lớp); 263 (lượt người); Bồi dưỡng Chức danh nghề nghiệp: 11 (lớp); 845 (lượt người); Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh: 29 (lớp); 3.920 (lượt người); Bồi dưỡng Tin học: 31 (lớp); 1.171 (lượt người); Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và vị trí việc làm: 843 (lớp); 126.945 (lượt người).

Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2315/QĐ-UBND và bồi dưỡng tiếng dân tộc sẽ được phân bổ sau khi được UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh.

Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC các Sở, cơ quan tương đương sở, các ĐVSN công lập trực thuộc UBND Thành phố năm 2020: 134.663 triệu đồng, trong đó:

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thường xuyên: 68.932 triệu đồng gồm: Nguồn kinh phí chi nghiệp vụ đã giao chi tiết cho các đơn vị tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố: 14.775 triệu đồng; Nguồn kinh phí trong định mức: 741 triệu đồng; Nguồn khác (nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị, nguồn phí được để lại, kinh phí quản lý dự án,...): 19.570 triệu đồng; Nguồn kinh phí điều hành tập trung đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của Thành phố: 33.846 triệu đồng.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo các Chương trình, Đề án, Dự án: 32.624 triệu đồng gồm: Nguồn kinh phí Chương trình CNTT Thành phố: 7.015 triệu đồng; Nguồn kinh phí chi nghiệp vụ đã giao chi tiết cho các đơn vị tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND Thành phố: 21.460 triệu đồng; Nguồn kinh phí điều hành tập trung đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của Thành phố: 4.149 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp huyện; CBCC cấp xã, người hoạt động không chuyên trách đối với các lớp do quận, huyện, thị xã tổ chức: 33.107 triệu đồng từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã đảm bảo theo quy định phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách hiện hành của Thành phố.

 Đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (trong đó có CBCCVC), công tác đảng, đoàn thể thực hiện theo Thông báo của Thành ủy.

Đối với đào tạo sau đại học, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng của Hội đồng Giáo dục an ninh quốc phòng Thành phố thực hiện theo Quyết định của UBND Thành phố.

Chi tiết xem tại văn bản kèm theo

Quyết định số 814/QĐ-UBND