TIN TỨC MỚI

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 và xét tặng “Cúp Thăng Long” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/03/2020 | 10:10 PM  | View count: 1824

Ngày 12/3/2020, Hội đồng thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 03/HĐTĐKT-BTĐ về việc khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 và xét tặng “Cúp Thăng Long” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đề nghị các đơn vị, đóng trên địa bàn Thành phố triển khai công tác khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung cụ thể như sau:

I. Khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019

1. Đối với khen thưởng thành tích toàn diện (theo 10 khối, ngành):

Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND.

Hồ sơ khen thưởng đối với doanh nghiệp (Cờ Thi đua của Chính phủ: 03 bộ; Khen thưởng cấp Thành phố: 01 bộ, theo mẫu.

Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen đối với cá nhân là người quản trị, điều hành doanh nghiệp: gửi kèm báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu sổ 3) cùng hồ sơ khen tập thể doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Thành phố; các Hiệp hội doanh nghiệp và các Tổng công ty chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp trực thuộc chấm điểm theo các tiêu chí của doanh nghiệp; tổng hợp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 15/4/2020.

2. Đối với khen thưởng thành tích theo lĩnh vực (theo 6 lĩnh vực: Nộp ngân sách; An sinh xã hội; Xuất khẩu; Khoa học công nghệ; Bảo vệ môi trường và Sử dụng lao động):

Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND.

Hồ sơ khen thưởng theo lĩnh vực đối với doanh nghiệp (Cờ thi đua của Thành phố và Bằng khen Thành phố: 01 bộ, theo mẫu.

Thời hạn nộp hồ sơ: Đề nghị các sở, ngành, đơn vị được giao thường trực lĩnh vực chủ động rà soát, lựa chọn doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tổng hợp trích ngang thành tích để đề xuất khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đề nghị gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 30/3/2020.

II. Xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2020

Doanh nghiệp đề nghị xét tặng “Cúp Thăng Long” phải có 02 năm liên tục (năm 2018 và năm 2019) đạt điểm chấm từ 80 điểm trở lên theo Bảng tiêu chí chấm điểm được quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ- UBND). Trường hợp có nhiều doanh nghiệp cùng đạt tiêu chuẩn, ưu tiên xét chọn đối với doanh nghiệp đã được khen thưởng thành tích tổng kết năm của Thành phố trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019 (thứ tự ưu tiên: Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Thành phố, Bằng khen của UBND Thành phố).

Thời hạn nộp hồ sơ: Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Thành phố; các Hiệp hội doanh nghiệp; các Tổng công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn, lựa chọn các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định và tổng hợp, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố, số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 30/7/2020.

* Lưu ý: Tại thời điểm đề nghị xét khen thưởng, doanh nghiệp phải đảm bảo chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động tại doanh nghiệp, đảm bảo tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, môi trường tại nơi sản xuất kinh doanh và chấp hành tốt các nội quy, quy định tại địa phương nơi đơn vị đóng trên địa bàn...

Văn bản số 03/HĐTĐKT-BTĐ