TIN TỨC MỚI

Phê duyệt Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
Ngày đăng 12/03/2020 | 10:41 PM  | View count: 2467

Ngày 12/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Tổ chức xét thăng hạng chức danh từ Hướng dẫn viên hạng nghề nghiệp IV lên Huấn luyện viên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Đề án quy định việc tồ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và các Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Đối tượng: Viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao, đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên (hạng rv), mã số V. 10.01.04 theo quy định tại Thông tư lien tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thế dục thế thao, đang làm việc trong Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và các Trung tâm Vãn hóa thông tin và Thể thao thuộc ƯBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III, mã số V. 10.01.03.

Tổng số chỉ tiêu đề nghị là 24, gồm:

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa và Thể thao: 15 chỉ tiêu;

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận cầu Giấy: 04 chỉ tiêu

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Ba Đình: 01 chỉ tiêu

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm: 01 chỉ tiêu

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mỹ Đức: 01 chỉ tiêu

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh: 01 chỉ tiêu

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Phú Xuyên: 01 chỉ tiêu

Hình thức xét thăng hạng:

- Viên chức chuyên ngành Thể dục thế thao giữ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên (hạng IV), có đủ điều kiện, tiêu chuẩn Huấn luyện viên (hạng III) được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thông qua việc xét hồ sơ đăng ký xét thăng hạng và kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết, năng lực chuyên môn theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên (hạng III).

- Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên Huấn luyện viên (hạng III) được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 12/2012/TT-BNV, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 03/2019/TT-BNV và theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chỉ tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 75% thành viên Hội đồng, ừong đó có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. Những thành viên Hội đồng vắng mặt được lấy ý kiến bằng phiếu.

Thời gian tổ chức thực hiện: Bắt đầu từ tháng 03 năm 2020

Đia điểm: Giao Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao, từ hạng IV lên hạng III có văn bản thông báo cụ thế về địa điểm tổ chức xét thăng hạng.

Quyết định số 1035/QĐ-UBND