TIN TỨC MỚI

Cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020
Ngày đăng 19/05/2020 | 10:46 AM  | View count: 1313

Ngày 15/5/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1262/SNV-CCVC về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020.

Thực hiện Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020; để tham mưu, báo cáo UBND Thành phố cử cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp;

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Đề án vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ, UBND Thành phố phê duyệt và nhu cầu bố trí công chức chuyên ngành hành chính, ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 để rà soát, lập hồ sơ, danh sách cử cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020, theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 (gửi kèm theo Công văn này), cụ thể:

1. Về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp

Thực hiện theo nội dung nêu tại mục 1, mục 2 Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020 của Bộ Nội vụ.

2. Về hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và các quy định hiện hành, bao gồm:

a) Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 ( ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức.

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 161/2018/NĐ-CP), gồm:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền ( tính đến thời điểm nộp hồ sơ, gửi kèm bản đánh giá, phân loại công chức năm 2019 để chứng minh);

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp;

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp;

- Đáp ứng yêu cầu phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch chuyên viên chính tính đến ngày 25/5/2020 - thời hạn UBND Thành phố gửi văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi ( theo quy định tại các Điều 5 Thông tư số 11/2014/TT-BNV; khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trong đó bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Văn bằng, chứng chỉ đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV, gồm:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Trường hợp cán bộ, công chức có văn bằng chứng chỉ để được miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hoặc có bản cam kết sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức xác nhận bằng văn bản thì được xem là đủ tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2320/BNV-CCVC ngày 07/5/2020)

+ Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương hoặc bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin trở lên.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

(Lưu ý: các loại văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng, dịch thuật sang Tiếng Việt. Trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam phải có Giấy xác nhận học bằng tiếng nước ngoài tại Việt Nam của cơ sở đào tạo; trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học tại nước ngoài phải có Giấy xác nhận văn bằng được cấp bởi Trung tâm Công nhận văn bằng, Cục Quản lý chất lượng- Bộ Giáo dục và Đào tạo)

d) Bản sao các quyết định: Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch/chức danh nghề nghiệp; tiếp nhận, điều động (nếu có); bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; quyết định nâng bậc lương hiện hưởng.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch.

e) Các văn bản minh chứng về việc tham gia đề tài, đề án theo quy định (bản chứng thực của cơ quan có thẩm quyền): Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể như sau:

- Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không bắt buộc cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì phải thành lập Ban soạn thảo thì phải có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền.

- Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.

- Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, dự án Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

g) Các loại giấy tờ khác:

Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền minh chứng việc công chức là cấp phó (không phải là cấp phó trong đơn vị sự nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là cấp trưởng sở, ban, ngành và tương đương ở cấp Thành phố.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận văn bản, hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2020

a) Thời gian

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/5/2020 đến 17 giờ ngày 22/5/2020 (giờ hành chính các ngày làm việc, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

b) Địa điểm

Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Sở Nội vụ thành phố Hà Nội (địa chỉ số 18b, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

4.1. Sở Nội vụ

- Tổ chức tiếp nhận văn bản báo cáo, hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của các cơ quan, đơn vị; lưu giữ, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch của cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch;

- Tổ chức thực hiện tổng hợp, thẩm định: cơ cấu, nhu cầu bố trí cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020; hồ sơ, danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp;

- Xây dựng dự thảo văn bản cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp trình UBND Thành phố ban hành, báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

4.2. Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương Sở; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố

- Thông báo công khai nội dung Công văn này trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc đối tượng dự thi;

- Tổ chức thực hiện báo cáo cơ cấu, nhu cầu và lập hồ sơ, danh sách (theo biểu mẫu gửi kèm Công văn này) cử cán bộ, công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2020, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nội dung hướng dẫn tại Công văn này; gửi văn bản báo cáo cơ cấu, nhu cầu và gửi hồ sơ đăng ký nâng ngạch chuyên viên cao cấp về Sở Nội vụ theo thời gian, địa điểm nêu tại Công văn này, chậm nhất vào 17 giờ ngày 22/5/2020

- Văn phòng UBND Thành phố thực hiện rà soát, báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp (nếu có); Văn phòng HĐND Thành phố thực hiện rà soát, báo cáo lãnh đạo HĐND Thành phố và lãnh đạo các ban của HĐND Thành phố đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp (nếu có); gửi văn bản, hồ sơ về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo thời gian, địa điểm nêu tại Công văn này.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND Thành phố về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự thi nâng ngạch;

- Kịp thời chỉ đạo, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

4.3. Cán bộ, công chức đăng ký thi nâng ngạch

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý, sử dụng về tính trung thực đối với các nội dung báo cáo, cung cấp, kê khai trong hồ sơ dự thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản gửi về Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổng hợp, hướng dẫn giải quyết.

Biểu mẫu kèm Văn bản 1262/SNV-CCVC