TIN TỨC MỚI

Thành lập Hội đồng xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
Ngày đăng 29/06/2020 | 12:57 PM  | View count: 646

Ngày 25/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2704/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao thuộc Thành phố năm 2020

Theo Quyết định, UBND Thành phố thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 (gọi tắt là Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III) gồm 7 thành viên do Bà Vũ Thu Hà, ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và có nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; tham mưu tổ chức kỳ xét thăng hạng theo đúng các quy định của pháp luật.

Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III sử dụng con dấu và tài khoản của Sở Nội vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành viên của Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị Quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, trích từ nguồn kinh phí tổ chức thăng hạng viên chức đã giao cho Sở Nội vụ.

Quyết định số 2704/QĐ-UBND