TIN TỨC MỚI

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III năm 2020
Ngày đăng 15/07/2020 | 3:42 PM  | View count: 611

Ngày 15/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐXTH về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III năm 2020.

Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập sát hạch tại kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể:

Luật Viên chức số 58/2010/QH12, gồm các Điều sau: Điều 2 đến Điều 8; Điều 11 đến Điều 17; Điều 19; Điều 27; Điều 39 đến Điều 44; Điều 51 đến Điều 54.

Luật Thể dục, thể thao (Văn bản Hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 29 tháng 6 năm 2018) gồm các Điều sau: Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 36, Điều 41, Điều 42, Điều 59, Điều 61, Điều 62, Điều 63.

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, gồm các Điều: Từ Điều 3 đến Điều 7.

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BNV-BVHTTDL ngày 17/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy đinh mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao, gồm các Điều: Điều 3, Điều 5.

Chi tiết xem tại Quyết định số 06/QĐ-HĐXTH