TIN TỨC MỚI

Đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 6:27 AM  | View count: 6049

Ngày 17/7/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2024/SNV-CCVC về việc đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020.

Ngày 30/01/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn số 203/SNV-CCVC về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức, công chức cấp xã năm 2020. Đến nay, Sở Nội vụ đã tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để báo cáo UBND Thành phố xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, số lượng đăng ký tuyển dụng của một số cơ quan, đơn vị quá ít so với số biên chế còn thiếu, chưa đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của UBND Thành phố.

Để kịp thời xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay việc rà soát biên chế được giao năm 2020; số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có; số lượng công chức, viên chức, vị trí việc làm còn thiếu cần tuyển dụng để đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND quận, huyện, thị xã và viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể như sau:

I. Về tuyển dụng công chức

1.Về đăng ký thi tuyển công chức:

  1. Để lại 1,5% trêntổng biên chế công chức được giao năm 2020 để thực hiện việc tinh giản biên chế cho năm 2021.
  2. Số chỉ tiêu còn lại thiếu so với biên chế được giao năm 2020 phải đăng ký thi tuyển hết (bao gồm các chỉ tiêu thi tuyển công chức và các chỉ tiêu tuyển dụng không qua thi đợt II/2020), nếu cơ quan đơn vị không đăng ký thi tuyển thì coi như không có nhu cầu sử dụng biên chế, UBND Thành phố sẽ cắt giảm biên chế giao của năm 2021 và chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu.
  3. Trường hợp cơ quan, đơn vị không đăng ký tuyển hết (để thực hiện việc sắp xếp tổ chức cán bộ, tiếp nhận không qua thi, điều động, tiếp nhận công chức), phải giải trình rõ lý do và chỉ để lại không quá 1,5% trêntổng biên chế công chứcđược giao năm 2020.

Việc đăng ký thi tuyển công chức gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/7/2020.

2.Về tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CB,CC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên:

Sở Nội vụ dự kiến trình UBND Thành phố phê duyệt Đợt II năm 2020 vào tháng 8/2020. Đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương gửi hồ sơ đăng ký nhu cầu tiếp nhận về Sở Nội vụ trước ngày 25/7/2020. Sau thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị không đăng ký và gửi hồ sơ thì coi như không có nhu cầu tuyển dụng, sẽ để lại đăng ký vào các đợt tiếp theo.

II. Về tuyển dụng viên chức

1. Đối với các cơ quan, đơn vị đã được UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển dụng nhưng chưa triển khai, yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2020.

2. Đối với các cơ quan đơn vị đã đăng ký tuyển dụng nhưng chưa được thẩm định trình UBND Thành phố, đề nghị cáccơ quan, đơn vị chủ động phối hợp  phòng chuyên môn của Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định để trình UBND Thành phố trước 15/8/2020.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị còn lại, đề nghị khẩn trương rà soát biên chế được giao, số có mặt để xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND Thành phố trước ngày 15/8/2020.

4. Yêu cầu để lại 2% trên tổng biên chế viên chức được giao (ngoài y tế, giáo dục) để tinh giản theo tỷ lệ cho năm 2021, số còn lại phải đăng ký tuyển dụng hết. Nếu không sử dụng hết, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND Thành phố cắt giảm và điều chuyển sang đơn vị khác có nhu cầu.

5. Trường hợp cơ quan, đơn vị không đăng ký tuyển hết (để thực hiện việc sắp xếp tổ chức cán bộ, tiếp nhận không qua thi, điều động, tiếp nhận viên chức), phải giải trình rõ lý do và chỉ để lại không quá 2% trên tổng biên chế viên chức được giao năm 2020.III. Yêu cầu về công văn và biểu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng

  1. Công văn đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức cần nêu rõ số biên chế được giao, số biên chế hiện có, số còn thiếu, số chỉ tiêu cần tuyển dụng.

Riêng đối với đăng ký tuyển dụng viên chức cần ghi rõ hình thức tuyển dụng: Thi tuyển hoặc xét tuyển.

  1. Biểu đăng ký các chỉ tiêu tuyển dụng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng các biểu mẫu gửi kèm (không thay đổi thứ tự cột, Download biểu mẫu tạỉ địa chỉ sonoivu.hanoi.gov.vn.)
  2. Thông tin tại các cột trong biểu dùng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có đầy đủ chữ ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người lập biểu.
  3. Về tên vị trí việc làm cần tuyển dụng theo đúng Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố. Khi đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng phải ghi cụ thể mã số ngạch công chức, mã số và hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định hiện hành của Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.
  4. Những đơn vị gửi sau thời hạn nêu trên coi như không có nhu cầu tuyển dụng, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý theo quy định.
  5. Văn bản số 2024/SNV-CCVC  và các biểu mẫu kèm theo