TIN TỨC MỚI

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ kỳ xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
Ngày đăng 23/07/2020 | 4:36 PM  | View count: 493

Ngày 23/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ và triệu tập viên chức dự kiểm tra, sát hạchtrong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Căn cứ các quy định của pháp luật về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐXTH ngày 14/7/2020 và Thông báo số 04/TB-HĐXTH ngày 14/7/2020 về tổ chức xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với 18 viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo quy định của pháp luật, 18 viên chức nêu trên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn theo nội dung và kế hoạch của Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III đã ban hành và thông báo công khai.

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả và giấy báo triệu tập viên chức dự kiểm tra, sát hạch, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện: Mỹ Đức, Mê Linh, Phú Xuyên niêm yết tại trụ sở và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đồng thời thông báo đên các viên chức dự xét thăng hạng biêt và thực hiện.

Thông báo số 10/TB-HĐXTH