TIN TỨC MỚI

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 27/10/2020 | 10:13 AM  | View count: 2218

Ngày 26/10/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội,tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 18 người , tron g đó: Phòng Xúc tiến Đầu tư: 5 chỉ tiêu; Phòng Xúc tiến Thương mại: 2 chỉ tiêu; Phòng Xúc tiển Du lịch: 3 chỉ tiêu; Phòng Thông tin - truyền thông: 4 chỉ tiêu; Văn phòng: 3 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung, quy trình tuyển dụng: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức và tổ chức thực hiện theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

UBND Thành phố giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội chỉ đạo tổ chức thực hiện thi tuyển viên chức theo đúng quy định pháp luật.

Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội hướng dẫn chi tiết các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng, kiểm tra, thanh tra công tác tuyển dụng viên chức theo quy định.

Quyết định số 4784/QĐ-UBND