TIN TỨC MỚI

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tai Báo Kinh tế và Đô thị năm 2020
Ngày đăng 27/11/2020 | 5:42 PM  | View count: 1147

Ngày 27/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5306/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng vỉên chức làm việc tai Báo Kinh tế và Đô thị năm 2020.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Báo Kinh tế và Đô thị gồm 02 người.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Báo Kinh tế và Đô thị để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) .. .theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Báo Kinh tế và Đô thị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Báo Kinh tế và Đô thị thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung, quy trình tuyển dụng: Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức sát hạch để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Báo Kinh tế và Đô thị: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức xét tuyển viên chức, xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự, thủ tục theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Quyết định số 514/QĐ-ƯBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; cụ thể:

Xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, thông báo công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng; thể lệ, quy chế; tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển theo quy định;

Tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức;

Thành lập Ban Giám sát để giám sát quá trình tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức;

Chỉ đạo kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; đối chiếu hồ sơ gốc của thí sinh trúng tuyển; Phối hợp với Công an Thành phố để xác minh những trường hợp có dấu hiệu sử dụng văn bằng chuyên môn, chứng chỉ, giấy tờ giả (nếu có); xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức;

Tổng hợp kết quả, báo cáo ƯBND thành phố qua Sở Nội vụ;

Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Báo Kinh tế và Đô thị:

Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức tuyển dụng theo quy định;

Lập dự toán kinh phí tổ chức tuyển dụng;

Trình Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập, tô chức tuyên dụng theo quy định;

Quyết định số 5306/QĐ-UBND