TIN TỨC MỚI

Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện đự xét thăng hạng chức đanh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020
Ngày đăng 08/01/2021 | 5:39 AM  | View count: 360

Ngày 08/01/2021, Hội đồng xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành Y tế ban hành Thông báo số 57/TB-HĐXTH về danh sách viên chức đủ điều kiện đự xét thăng hạng chức đanh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020.

Căn cứ các quy định của pháp luật về tổ chức thăng hạng viên chức; Đề án số 227/ĐA-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc Thành phố năm 2020; Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-HĐXTH ngày 06/1/2021 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức ngành y tế đã rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn đối với 158 hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. Kết quả cụ thể như sau:

Danh sách viên chức đủ điện kiện là: 155 người, trong đó: Thăng hạng lên bác sỹ hạng II: 148 người; Thăng hạng lên bác sỹ y học dự phòng hạng II: 05 người; Thăng hạng lên dược sỹ hạng II: 02 người.

Danh sách viên chức không đủ điện kiện là: 03 người.

Đề nghị Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng thông báo tới viên chức dự xét thăng hạng nội dung trên để được biết và thực hiện nộp lệ phí dự xét thăng hạng theo quy định.

Thông báo số 57/TB-HĐXTH