TIN TỨC MỚI

Hướng dẫn xác định số người trọng danh sách ứng cử
Ngày đăng 23/02/2021 | 6:23 PM  | View count: 176

Ngày 9/2, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành văn bản số 45/VPHĐBCQG về việc hướng dẫn xác định số người trọng danh sách ứng cử.

Theo đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn cụ thể về việc xác định số người trong danh sách ứng cử, cụ thể như sau:

Khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: “Số người trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở mỗi đơn vị bầu cử phải nhiều hơn sổ lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử đó đối với đơn vị bầu cử được bầu 03 đại biểu hay 04 đại biểu trở lên thì Luật đã quy định cụ thể số dư tối thiểu trong danh sách những người ứng cử. Như vậy, đối với trường hợp đơn vị bầu cử được bầu 01 hoặc 02 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử chỉ cần nhiều hơn số đại biểu được bầu ít nhất là 01 người. Do đó, đối với đơn vị bầu cử được bầu 01 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử ít nhất là 02 người; đối với đơn vị bầu cử được bầu 02 đại biểu thì số người trong danh sách ứng cử ít nhất là 03 người.

Văn bản số 45/VPHĐBCQG