TIN TỨC MỚI

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 01/04/2021 | 10:06 PM  | View count: 423

Ngày 01/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính ban hành Kế hoạch số 828/KH-HĐTNN về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ  báo cáo Hội đồng để ban hành thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi nâng ngạch theo quy định trước ngày 01/4/2021. Sở Nội vụ tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự nâng ngạch (nếu có), danh sách bổ sung các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (nếu có); báo cáo Chủ tịch Hội đồng để thực hiện việc niêm yết phòng thi, ca thi, số báo danh. Hoàn thành trước ngày 10/4/2021.

Về thu phí dự thi: Lệ phí thi nâng ngạch được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: Mức thu lệ phí đối với công chức dự thi nâng ngạch là: 600.000 đồng/thí sinh.

Các cơ quan, đơn vị có thí sinh đủ điều kiện dự thi, thu lệ phí thi giúp Hội đồng thi nâng ngạch và nộp vào ngân sách nhà nước, qua tài khoản Sở Nội vụ thành phố Hà Nội số 3511.0.1094506.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trước ngày 10/4/2021 (sau khi nộp tiền vào tài khoản, phô tô Giấy nộp tiền vào tài khoản gửi về bộ phận Kế toán - Văn phòng Sở Nội vụ để tổng hợp).

Chuẩn bị nội dung ôn tập: Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch tổ chức, chuẩn bị danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn thi viết chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo Hội đồng thi nâng ngạch để thông báo công khai và niêm yết nội dung ôn tập tại trang thông tin điện tử Sở Nội vụ. Hoàn thành trước ngày 01/4/2021.

Thời gian tổ chức thi vào ngày 24 tháng 4 năm 2021 (Thứ bảy). Địa điểm: Trung tâm Đào tạo CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hình thức, nội dung và thời gian thi nâng ngạch cụ thể như sau:

Thi vòng 1 gồm 2 môn: môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ và được tổ chức thi trên máy tinh.

Môn kiến thức chung: Thi trắc nghiệm; Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính. Thời gian thi: 60 phút.

Môn ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm; Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định. Thời gian thi: 30 phút.

Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ: Thi viết, thời gian 180 phút; nội dung thi theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính; thang điểm 100.

Chi tiêu nâng ngạch: Theo văn bản số 6229/BNV-CCVC ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ về thống nhết Đề án thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2020: Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức hành chính của Thành phố Hà Nội từ cán sự lên chuyên viên năm 2020 là 83 người.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành lập Ban chấm phúc khảo, tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo theo quy định.

Trước ngày 21/5/2021, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức và danh sách công chức trúng tuyển.

Lịch tổ chức thi nâng ngạch chi tiết tại Kế hoạch số 828/KH-HĐTNN