TIN TỨC MỚI

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường
Ngày đăng 07/07/2021 | 5:51 PM  | View count: 6554

Ngày 6/7/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1936/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đối với cán bộ phường.

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội; Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về việc kiện toàn Hội đồng kiểm tra sát hạch; Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 và Quyết định số 2833/QĐ- UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào công chức. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức thông báo lịch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức như sau:

Nội dung, hình thức sát hạch: Thực hiện theo Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 và Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Lịch tổ chức sát hạch:

Ngày 09/7/2021: 13 giờ 30, người được đề nghị tiếp nhận có mặt tại tầng 6 Sở Nội vụ (18B Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự tuyển.

14 giờ 00 đến 16 giờ 00 tổ chức sát hạch.

16 giờ 00 chấm bài; hoàn thiện văn bản báo cáo UBND Thành phố công nhận kết quả sát hạch theo quy định.

Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức để các cơ quan và cá nhân liên quan biết, thực hiện.