TIN TỨC MỚI

Triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 06/04/2022 | 8:50 AM  | View count: 808

Ngày 06/4/2022, Hội đồ th thăng hạng viên chức ban hành Thông báo số 847/TB-HĐTTH về triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch 825/KH-HĐTTH  ngày 05/4/2022 của Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) về việc tổ chức thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021; Hội đồng thi thông báo các nội dung như sau:

1. Hội đồng thi triệu tập 48 viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021 do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức (có danh sách kèm theo).

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến từng viên chức đủ điều kiện dự thi các nội dung sau:

2.1. Địa điểm tổ chức thi

Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.2. Thời gian tổ chức kỳ thi

Thời gian tập trung thí sinh và làm thủ tục dự thi, nộp lệ phí dự thi: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút,  ngày 26 tháng 4 năm 2022 (Thứ Ba).

2.3. Lệ phí thi

a) Mức thu: 700.000đ/người (Bảy trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

b) Hình thức nộp: trực tiếp tại địa điểm tổ chức kỳ thi.

2.4. Kế hoạch tổ chức kỳ thi, nội dung ôn tập và văn bản liên quan đến tổ chức kỳ thi sẽ được đăng trên website của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại địa chỉ: https://sonoivu.hanoi.gov.vn.

2.5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân dự thi đối chiếu lại các thông tin trong danh sách dự thi đính kèm Công văn triệu tập của Hội đồng thi. Trường hợp có thay đổi về thông tin dự thi của thí sinh đề nghị gửi văn bản đính chính về Hội đồng thi (qua phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ) trước ngày 11/4/2022 để Hội đồng thi tổng hợp xem xét, giải quyết. Sau ngày 15/4/2022, Hội đồng thi sẽ không tiếp nhận và xử lý điều chỉnh thông tin của thí sinh đăng ký dự thi (các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn dự thi, bao gồm cả điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ của người được cử dự thi).

2.6. Viên chức dự thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

2.7. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng thi (ông Bùi Thành Đạt, Thư ký của Hội đồng thi, theo số điện thoại: 0916833844).

Thông báo số 847/TB-HĐTTH