TIN TỨC MỚI

Thông báo danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính
Ngày đăng 06/05/2022 | 5:44 PM  | View count: 158

Ngày 6/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính ban hành Thông báo số 1180/TB-HĐTTH về danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính

Ngày 15/4/2022, UBND Thành phố đã ban hành Đề án số 02/ĐA-UBND về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022;

Trên cơ sở đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 8631/QĐ-SNV ngày 29/4/2022 về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng);

Căn cứ vào nội dung Đề án, Hội đồng thi thăng hạng thông báo danh sách các viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng. Cụ thể như sau:

1. Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 93 người (Phụ lục I);

2. Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Địa chính là 10 người (Phụ lục II).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có viên chức dự thi thăng hạng thông báo đến thi sinh dự thi thăng hạng; đồng thời, báo cáo về Hội đồng thi thăng hạng việc đính chính thông tin thí sinh dự thi (nếu có) trước 16h00 ngày 11/5/2022./.

Thông báo số 1180/TB-HĐTTH