TIN TỨC MỚI

Tổ chức thi và xét thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 13/12/2022 | 4:20 PM  | View count: 2639

Ngày 12/12/2022, Hội đồng thi và xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế, dân số ban hành Kế hoạch số 3945/KH-HĐTH về việc Tổ chức thi và xét thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022

Thực hiện Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 09/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, Quyết định số 10455/QĐ-SNV ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, dân số năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi và xét thăng hạng);

Hội đồng thi và xét thăng hạng ban hành Kế hoạch tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (sau đây viết tắt là CDNN) viên chức chuyên ngành y tế, dân số như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn CDNN viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ viên chức; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức ngành y tế, dân số.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, dự xét thăng hạng CDNN viên chức đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật;

- Đảm bảo cơ cấu CDNN của đơn vị và yêu cầu của vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và đề xuất các viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng;

4. Việc tổ chức thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế, dân số đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh; thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

 

II - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI

1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng; thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng thi và xét

Chủ tịch Hội đồng tổ chức họp Hội đồng thi và xét, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng; quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Ban chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng, Tổ giúp việc xây dựng nội dung ôn tập.

Thư ký Hội đồng có trách nhiệm dự thảo vản bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng; dự thảo quyết định thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng; báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành. Hoàn thành trước ngày 14/12/2022.

2. Chuẩn bị và công bố nội dung ôn tập

- Tổ giúp việc xây dựng nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế, dân số có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tham mưu giúp Hội đồng thi chuẩn bị các danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành; báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng.

- Thực hiện thông báo công khai nội dung ôn tập vòng 1 kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế, dân số trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trước ngày 14/12/2022; thông báo công khai nội dung ôn tập vòng 2 kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế, dân số trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trước ngày 22/12/2022.

3. Rà soát danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng

- Trên cơ sở danh sách các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng từ chuyên ngành y tế, dân số kèm theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 09/12/2022 của UBND Thành phố; Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông rà soát danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chuyên ngành y tế, dân số; tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thăng hạng (nếu có), danh sách bổ sung các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (nếu có); hoàn thiện danh sách lần cuối, báo cáo Hội đồng thi. Hoàn thành trước ngày 16/12/2022.

- Hội đồng thi và xét ban hành thông báo triệu tập thí sinh dự thi; danh sách phòng thi, ca thi trắc nghiệm (vòng 1) trước ngày 16/12/2022.

4. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và thu phí dự thi và xét thăng hạng

- Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất:

+ Hội đồng thi và xét thăng hạng giao Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Công chức, viên chức và Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông:

+ Trên cơ sở dự toán kinh phí do phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ xây dựng, Văn phòng Sở Nội vụ trình phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức trước ngày 17/12/2022.

+ Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho việc xét hồ sơ thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế (86 hồ sơ). Hoàn thành trước ngày 19/12/2022.

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phần mềm tổ chức thi trắc nghiệm, máy chủ, máy trạm, ấn phẩm và các điều kiện khác phục vụ cho việc tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy vi tính. Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho thi trắc nghiệm vòng 1 trước ngày 19/12/2022.

+ Đối với việc tổ chức thi viết vòng 2: Tổ chức khảo sát địa điểm tổ chức thi viết vòng 2 đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; báo cáo Hội đồng quyết định. Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi viết vòng 2 trước ngày 26/12/2022.

- Thu phí dự thi thăng hạng:

Mức thu, chế độ thu, việc quản lý và sử dụng lệ phí dự thi thăng hạng được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

+ Mức thu lệ phí đối với viên chức được dự xét thăng hạng chuyên ngành y tế, dân số năm 2022 là 700.000 đồng/người (Bảy trăm nghìn đồng/người).

+ Mức thu lệ phí đối với viên chức được dự thi thăng hạng chuyên ngành y tế, dân số năm 2022 là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người).

Hội đồng thi và xét thăng hạng giao Văn phòng Sở Nội vụ tổ chức thu lệ phí dự thi của 86 thí sinh đủ điều kiện dự xét thăng hạng và 1.693 thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng; tổ chức quản lý, sử dụng lệ phí theo đúng quy định của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Hội đồng thi thăng hạng có văn bản đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo phòng PA 03, Công an Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ phòng máy chủ, bảo vệ quá trình giao nhận đề thi và địa điểm tổ chức kỳ thi thăng hạng.

III - TỔ CHỨC THI VÀ XÉT THĂNG HẠNG

1. Tổ chức thi thăng hang

1.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thi trắc nghiệm vòng 1:

+ Thời gian: các ngày  21/12/2022, 22/12/2022, 23/12/2022.

+ Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thi viết vòng 2:

+ Thời gian: Ngày 28/12/2022

+ Địa điểm tổ chức thi: Hội đồng có thông báo sau khi kết thúc thi trắc nghiệm vòng 1.

1.2. Nội dung và hình thức thi thăng hạng

Nội dung và hình thức thi thăng hạng được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, kỳ thi thăng hạng được tổ chức thành 02 vòng thi. Cụ thể:

1.2.1. Thi vòng 1

a. Môn kiến thức chung:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính;

- Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của CDNN dự thi;

- Thời gian thi: 60 phút.

b. Môn ngoại ngữ:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính;

- Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp theo yêu cầu của CDNN dự thi do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng CDNN quyết định;

- Thời gian thi: 30 phút.

1.2.2. Thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Theo yêu cầu của CDNN dự thi;

- Thời gian thi:120 phút đối với thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III; 180 phút đối với thi thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II.

2. Tổ chức xét thăng hạng

Nội dung, hình thức xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BYT ngày 06/5/2021 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng; nội dung, hình thức,việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế. Cụ thể:

- Việc xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng CDNN viên chức chuyên ngành y tế (Hội đồng xét thăng hạng).

- Hội đồng xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

- Nội dung xét thăng hạng: Thẩm định việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng của các hồ sơ dự xét thăng hạng.

- Hình thức xét thăng hạng: Xét hồ sơ, thẩm định, đánh giá việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng quy định tại Điều của Bộ Y tế.

 

3. Danh sách, chỉ tiêu thăng hạng và xác định người trúng tuyển

3.1. Số lượng viên chức đủ điều kiện thăng hạng và chỉ tiêu thăng hạng

Theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 09/12/2022 của UBND Thành phố, danh sách và chỉ tiêu thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế, dân số như sau:

3.1.1. Danh sách thăng hạng

- Có 86 viên chức đang giữ CDNN hạng III đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng lên CDNN hạng II;

- Có 267 viên chức đang giữ CDNN hạng III đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên CDNN hạng II;

- Có 1.426 viên chức đang giữ CDNN hạng IV đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng lên CDNN hạng III.

3.1.2. Chỉ tiêu thi và xét thăng hạng

- Có 86 chỉ tiêu xét thăng hạng lên CDNN hạng II;

- Có 267 chỉ tiêu thi thăng hạng lên CDNN hạng II;

- Có 1.426 chỉ tiêu thi thăng hạng lên CDNN hạng III.

3.2. Xác định người trúng tuyển

3.2.1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng

- Có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi trắc nghiệm (trừ trường hợp miễn thi).

- Có tổng kết quả điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng được giao.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng CDNN cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau: Viên chức là nữ; viên chức là người dân tộc thiểu số; viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh); viên chức có thời gian công tác nhiều hơn.

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng CDNN có văn bản trao đổi với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức và quyết định người trúng tuyển theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

- Không bảo lưu kết quả cho các kỳ thi thăng hạng CDNN lần sau.

3.2.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng CDNN chuyên ngành y tế là viên chức có hồ sơ đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của CDNN dự xét thăng hạng và được Hội đồng thẩm định đạt điều kiện thăng hạng.

- Trường hợp số lượng người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN nhiều hơn số lượng người làm việc của chức danh nghề nghiệp đó được xác định theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong Đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp y tế công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lựa chọn một trong các hình thức sau:

+ Xem xét theo các thứ tự ưu tiên: thành tích nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đơn vị công tác; số năm giữ hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ; kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 02 năm liền kề năm tổ chức xét thăng hạng.

+ Xem xét thông qua kết quả kiểm tra, sát hạch. Việc kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

4. Thông báo kết quả thăng hạng

- Thông báo kết quả xét thăng hạng trước ngày 28/12/2022.

- Thông báo kết quả thi thăng hạng:

+ Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

+ Tổ chức chấm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành; thông báo điểm bài thi viết trước ngày 06/01/2022.

- Tiếp nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo (nếu có) trước ngày 20/01/2023.

- Trước ngày 01/02/2023, Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả thi và xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ thi và xét thăng hạng.

IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng, các Ban giúp việc của Hội đồng

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ và trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi và xét thăng hạng, kế hoạch làm việc của Hội đồng và các Ban để Ban Giám sát tổ chức giám sát kỳ thi theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Sở Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông có trách nhiệm thông báo Kế hoạch tổ chức thi và xét thăng hạng đến các thí sinh; tạo điểu kiện để các viên chức thuộc thẩm quyền quản lý tham dự việc tổ chức thi và xét theo lịch tổ chức của Hội đồng.

Các cơ quan, đơn vị khác thuộc Thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, dân số đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Hội đồng thi và xét thăng hạng (Thường trực là phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo, giải quyết theo thẩm quyền./.

Kế hoạch số 3945/KH-HĐTH