TIN TỨC MỚI

UBND huyện Quốc oai tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 26/04/2023 | 8:39 AM  | View count: 2327

Ngày 10/4/2023, UBND huyện Quốc Oai ban hành Thông báo số 761/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Quốc Oai năm 2023.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023 gồm 102 giáo viên tiểu học, trong đó:

Giáo viên Văn hóa: 83 chỉ tiêu;

Giáo viên Tiếng Anh: 13 chỉ tiêu;

Giáo viên Giáo dục thể chất: 06 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung tuyển dụng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết;

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến;

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề);

Thang điểm: 100 điểm.

Việc tổ chức thi viết vòng 2 thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyến công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyến, xét tuyến công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đăng tải tại Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai (http://quocoai.hanoi.gov.vn)

Thời gian tổ chức tuyển dụng:

Từ ngày 10/4/2023 đến 17 giờ ngày 09/5/2023: Tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Trước ngày 09/5/2023: Thành lập Hội đồng tuyển dụng; Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

Từ ngày 10/5/2023 đến ngày 18/5/2023: Tô chức thu lệ phí tuyến dụng đối với các trường họp đủ điều kiện dự tuyển (trường hợp không đến nộp lệ phí sẽ không được tham gia dự tuyển); Công bố tài liệu, nội dung ôn tập.

Từ ngày 19/5/2023 đến ngày 25/5/2023: Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển; Thành lập các ban, tổ giúp việc HĐTD; Chuấn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phục phụ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; Thông báo công khai số báo danh, phòng thi, thời gian, địa điểm; Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2.

Ngày 26/5/2023: Tổ chức thi vòng 2.

Ngày 30/5/2023: Thông báo công khai kết quả thi; Thông báo nhận đơn phúc khảo.

Từ ngày 14/6/2023 đến 17/6/2023: Thông báo kết quả phúc khảo.

Từ ngày 26/6/2023 đến 25/7/2023: Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

Nội dung chi tiêt xem tại Thông báo số 761/TB-UBND