TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả điểm thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023
Ngày đăng 06/05/2023 | 8:18 AM  | View count: 7453

Ngày 06/5/2023, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023 ban hành Thông báo số 1255/TB-HĐKTSH về báo kết quả điểm thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-SNV ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội về việc phê duyệt danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023; nội dung, hình thức, cách xác định kết quả trúng tuyển kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm công chức;

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch đã tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023 bằng hình thức thi viết, vào ngày 28/4/2023.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm bài thi viết, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo kết quả điểm bài thi viết kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2023.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thông báo để các cơ quan, đơn vị vá cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

Thông báo số 1255/TB-HĐKTSH