TIN TỨC MỚI

Quy định xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”
Ngày đăng 24/08/2023 | 2:07 AM  | View count: 164

Ngày 22/8, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô”.

Theo Quyết định , đối tượng áp dụng là cá nhân (nhóm cá nhân là đồng tác giả) trong và ngoài nước Việt Nam có hoạt động sáng kiến và hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Sáng kiến trước khi đề nghị đánh giá và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở các cấp phải được đơn vị cơ sở công nhận và được cấp giấy chứng nhận. Mỗi sáng kiến được công nhận một lần, mỗi cá nhân có thể được xét công nhận nhiều sáng kiến. Điều kiện được xét, công nhận sáng kiến cơ sở là sáng kiến có tính mới trong phạm vi cơ quan, tổ chức và đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ quan, tổ chức đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.
 
Bằng “Sáng kiến Thủ đô” được xét tặng một lần trong một năm cho cá nhân có một hoặc nhiều sáng kiến. Khi sáng kiến của nhóm tác giả được công nhận thì các tác giả có quyền lợi ngang nhau. Tiêu chuẩn xét, tặng phải có Quyết định (hoặc Giấy chứng nhận) sáng kiến của cấp có thẩm quyền cơ sở; được áp dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức và có khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn Thành phố; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường trong cơ quan, đơn vị, tổ chức được áp dụng.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2023 và thay thế Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND, ngày 27/8/2018, của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”.