TIN TỨC MỚI

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023
Ngày đăng 20/11/2023 | 9:50 AM  | View count: 1047

Sở Nội vụ xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các nhiệm vụ, giải pháp bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia, giai đoạn II; Văn bản số 446/VTLTNN-QLI ngày 11/5/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn tại Văn bản số 5627/VP-NC ngày 25/5/2023 của Văn phòng UBND Thành phố về việc giao Sở Nội vụ tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Nội vụ đã nghiên cứu xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg gửi Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý đối với nội dung Dự thảo.

Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch lần 2, kính đề nghị các cơ quan, tổ chức tham gia ý kiến vào nội dung của Dự thảo tại văn bản gửi kèm.

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg