TIN TỨC MỚI

Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên
Ngày đăng 21/12/2023 | 4:46 AM  | View count: 2345

Ngày 20/12/2023, Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2023 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 4024/TB-HĐXTH về kết quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên.

Thực hiện Đề án số 09/ĐA-UBND ngày 30/11/2023 về việc xét thăng hạng
chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên năm 2023, Văn bản số 7265/BNVCCVC ngày 11/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức xét thăng hạng CDNN giáoviên năm 2023, Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2023 (sau đây gọitắt là Hội đồng xét thăng hạng) đã ban hành Kế hoạch 3869/KH-HĐXTH ngày11/12/2023 về việc tổ chức xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thôngcông lập thành phố Hà Nội năm 2023.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thẩm định, chấm điểm hồ sơ đăng ký xét thăng
hạng, Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2023.(Có kết quả chấm điểm hồ sơ theo các Phụ lục IA, IB, IC, ID của Thông báo).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng, giáo viên tham dự có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả chấmđiểm hồ sơ đăng ký xét thăng hạng đến Hội đồng xét thăng hạng theo quy định.Thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo như sau:

- Thời gian tiếp nhận: Từ 8h00 ngày 21/12/2023 đến 17h00 ngày 04/01/2024.
- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ
tục hành chính của Sở Nội vụ; địa chỉ: Số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.

Mẫu đơn phúc khảo thực hiện theo Phụ lục II của Thông báo. Hội đồng xét thăng hạng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./

Mẫu đơn phúc khảo

Kết quả khối Mầm non

Kết quả khối Tiểu học

Kết quả khối THCS

Kết quả khối THPT