TIN TỨC MỚI

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức lại mô hình Chi cục Văn thư – Lưu trữ
Ngày đăng 02/01/2024 | 2:32 PM  | View count: 502

Ngày 02/01/2024, Sở Nội vụ đã triển khai quyết định của UBND Thành phố về việc giải thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ để thành lập phòng Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở, nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố thuộc Sở. Với sự kiện này, Sở Nội vụ là cơ quan đi đầu triển khai chủ trương của Thành phố về tiếp tục rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ngày 11/12/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND về chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cấu tổ chức của Sở Nội vụ, theo đó Sở Nội vụ sẽ thành lập phòng Văn thư – Lưu trữ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ thay thế mô hình Chi cục Văn thư – Lưu trữ hiện nay. Việc thành lập phòng chuyên môn thay thế mô hình Chi cục vừa thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm giảm đầu mối trung gian vừa nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo chỉ điều hành một cấp trực tiếp.

Hiện nay trước xu thế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, nhanh chóng, hiệu quả, vì vậy, việc giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ để thành lập 01 phòng chuyên môn thuộc Sở sẽ nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở gọn nhẹ, tiết kiệm biên chế và các chi phí hành chính.

Đồng chí Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử 

Cùng với việc giải thể Chi cục Văn thư – Lưu trữ, UBND Thành phố đã ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố thuộc Sở. Qua đánh giá cho thấy Với việc thực hiện thu thập, quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Trung tâm Lưu trữ lịch sử có khối lượng dữ liệu rất lớn. Ngoài ra, yêu cầu về việc phát huy giá trị tư liệu lưu trữ, xây dựng hệ thống kho lưu trữ điện tử, số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử và cung cấp dịch vụ lưu trữ là rất cần thiết. Với vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy như hiện nay, trong quá trình hoạt động, Trung tâm Lưu trữ lịch sử gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định. Do vậy, việc tổ chức lại Trung tâm Lưu trữ lịch sử từ trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội là cần thiết nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức có vị trí pháp lý, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đủ mạnh và cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp, đảm bảo các tiêu chí theo quy định để tham mưu giúp UBND Thành phố và Sở Nội vụ thực hiện tốt công tác lưu trữ lịch sử trên địa bàn Thành phố; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ban Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Đức Tuyên giữ chức vụ Trưởng phòng Văn thư - Lưu trữ

Cũng trong thời gian này, Sở Nội vụ đã thực hiện việc điều động bổ nhiệm 11 chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng, đơn vị thuộc Sở. Đây là đợt luân chuyển cán bộ có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong nội bộ cơ quan để thực hiện đúng chủ trương của Thành ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí lãnh đạo quản lý có thời gian giữ chức vụ từ 8 năm trở lên. Qua việc điều động cán bộ, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý kế cận đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực nội vụ.

Ban Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Sở