TIN TỨC MỚI

Thông báo Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024
Ngày đăng 08/02/2024 | 10:20 AM  | View count: 1293

Ngày 06/02/2024, Họi đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức của thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 421/TB-HĐKTSH về Danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024

Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 228/QĐ[1]UBND ngày 12/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội;

Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-SNV ngày 31/01/2024 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra sát hạch);

Trên cơ sở đăng ký tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024, Hội đồng kiểm tra sát hạch đã xác định chỉ tiêu và tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, điều kiện, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Kết quả như sau:

- Số hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm công chức là 114 hồ sơ; trong đó:

+ Số hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024 là 103 hồ sơ (Danh sách tại Phụ lục I của Thông báo).

Số hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024 là 11 hồ sơ (Danh sách tại Phụ lục II của Thông báo).

Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện các nội dung theo Kế hoạch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024 của Hội đồng kiểm tra sát hạch.

Phụ lục I

Phụ lục II