TIN TỨC MỚI

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức; số báo danh, danh sách phòng sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024
Ngày đăng 19/02/2024 | 11:03 AM  | View count: 1310

Ngày 16/02/2023, Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 477/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức; số báo danh, danh sách phòng sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-HĐKTSH ngày 23/01/2024 của Hội đồng kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm tra sát hạch) về việc tổ chức sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024, Thông báo số 421/TB-HĐKTSH ngày 06/02/2024 về danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2024;

Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức; số báo danh, danh sách phòng sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch

1.1. Thời gian: Sáng ngày 22/02/2024 (Thứ Năm). Lịch tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

Từ 7h20

Tập trung thí sinh  tại Hội trường tầng 3 để nghe phổ biến quy chế, nộp lệ phí dự tuyển, xem số báo danh, sơ đồ phòng sát hạch

HĐKTSH

Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân và đóng lệ phí dự thi theo quy định (Lệ phí dự thi là 400.000 đồng/ người).

Thí sinh

Từ 7h50

Gọi thí sinh vào phòng sát hạch và phổ biến nội quy, quy chế

HĐKTSH

Từ 8h15

đến 11 giờ 15

Thí sinh làm bài viết tự luận, thời gian làm bài 180 phút.

HĐKTSH;

Thí sinh

11h30

Bàn giao túi đựng bài sát hạch về Hội đồng kiểm tra sát hạch

HĐKTSH

1.2. Địa điểm:

Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố; địa chỉ: số 20 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 

2. Số báo danh, danh sách phòng sát hạch tiếp nhận vào công chức

Hội đồng kiểm tra sát hạch thông báo số báo danh, danh sách phòng sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 1 năm 2024 (Chi tiết kèm theo).

3. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Hội đồng kiểm tra sát hạch căn cứ vào nhiệm vụ được phân công để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch làm việc của Hội đồng.

- Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chuẩn bị điều kiện cơ sở, vật chất cho kỳ sát hạch.

- Các thí sinh đủ điều kiện sát hạch có trách nhiệm: báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tham dự buổi kiểm tra, sát hạch theo lịch của Hội đồng; học tập nội quy, quy chế sát hạch tiếp nhận vào công chức theo Thông báo của Hội đồng.

Hội đồng Kiểm tra sát hạch thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Thông báo số 477/TB-HĐKTSH